Zastanawiasz się, skąd wziąć środki na wyposażenie pracowni przyrodniczych w Twojej szkole?
Dofinansowanie MEN Szkolne Laboratoria 2019
Środki dla samorządów na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do laboratoriów/szkolnych pracowni przyrodniczych to kolejna, po rządowym programie „Aktywna Tablica”, odpowiedź MEN na potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków nowoczesnego kształcenia uczniów szkół podstawowych.
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019, gdzie (punkt V) przedstawione zostały szczegóły dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych.

Program subwencji rozpoczął się w roku 2018 i został zaprojektowany na cztery lata. Co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przeznaczyć ok. 80 mln zł, czyli w sumie ok. 320 mln zł na realizację tego programu. Dokładna kwota subwencji zostanie ustalona po weryfikacji wniosków.

Dofinansowanie wynosi 100% kwoty, czyli realizowane jest bez wkładu własnego szkoły i gminy. W związku ze złożeniem wniosku JST nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:
 
 • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
 • które mają lub będą mieć od 01.09.2019 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
 • które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
 • które nie mają w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum;
 • które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy 0,4% w roku poprzednim.


Wprowadzono roczny limit aplikowania do 1/4 szkół prowadzonych lub dotowanych przez JST, które spełniają wskazane kryteria. Kolejność zgłoszeń jest więc istotnym czynnikiem decydującym o przyznaniu dofinansowania.

 
Uzupełnione i podpisane wnioski należy przesyłać przez platformę ePUAP na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej do 14.06.2019 roku.

Adresy skrzynek podawczych MEN: „/gn9u55ai9v/SkrytkaESP” oraz „/gn9u55ai9v/skrytka”, w przypadku awarii systemu ePuap wniosek wysłać można także na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl.
O przyznaniu dofinansowania decyduje m.in. data wpłynięcia wniosku do MEN!
Samorządy mogą składać wnioski do 14 czerwca 2019 r.
Zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej konieczne jest umieszczenie tytułu danego kryterium w nazwie składanego wniosku. Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu. Wnioski (załącznik nr 5) należy przekazywać również w formie edytowalnej (xls).
Najłatwiejszym sposobem na zrealizowanie tego sposobu nauczania jest korzystanie z zestawów LaboLAB: Szkolne Laboratoria dla przedmiotów biologia, chemia, fizyka i geografia, ponieważ:

 • zawiera wyposażenie dla nauczyciela i uczniów w klasach nawet do 30 osób,
 • pozwala przeprowadzać dziesiątki doświadczeń, eksperymentów i projektów badawczych,
 • jest łatwy w użyciu i oszczędza czas nauczyciela dzięki rozbudowanemu przewodnikowi metodycznemu zgodnemu z podstawą programową,
 • częścią każdego zestawu są także interaktywne materiały na tablice multimedialne.
Co wybrać?
Korzystając z subwencji, szkoły podstawowe otrzymują niepowtarzalną szansę na zakup nowego wyposażenia, ale tym samym stają przed koniecznością wyboru pomocy dydaktycznych, które najskuteczniej pomogą nauczycielom realizować podstawę programową, a także przystosują pracownie przyrodnicze do wymogów związanych z reformą.

Nie od dziś wiadomo, że nauczanie poprzez czynny udział ucznia najbardziej stymuluje rozwój i poprawia wyniki. Dlatego zachęcamy do stworzenia w szkołach środowiska, które umożliwia uczniom brać udział w eksperymentach, doświadczeniach, a także projektach badawczych.
Wnioski o dofinansowanie
W formacie XLS (zgodnie z wytycznymi MEN)
Pracownia biologiczna
Wszystkie zestawy wyposażenia szkolnych pracowni przyrodniczych LaboLAB: Szkolne Laboratoria oraz zestawy Multimedialnych Pracowni Przedmiotowych spełniają warunki określone w programie dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni przyrodniczych.
Zobacz zestawy LaboLAB: Szkolne Laboratoria
Badawcze, modułowe pracownie przyrodnicze oraz multimedialna baza wiedzy do nauczania: biologii, chemii, geografii i fizyki
Zobacz więcej na: www.LaboLAB.pl
Poznaj zestawy Multimedialnych Pracowni Przedmiotowych
To zestaw najnowocześniejszych materiałów multimedialnych, które zostały stworzone z myślą o realizacji atrakcyjnych lekcji z wykorzystaniem tablic interaktywnych. MPP to zgodne z podstawą programową zasoby, które zostały wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi, a także ekranami do pracy grupowej.
 • Bogate zasoby interaktywne programów z serii Multimedialnych Pracowni Przedmiotowych to gotowe rozwiązania, pomoce dydaktyczne, a przede wszystkim oszczędność czasu dla nauczyciela i efektywniejsze nauczanie współczesnego ucznia!
 • MPP to najnowocześniejsze zasoby na tablice interaktywne dla klas 4-8 szkoły podstawowej oraz lekcje uczniowskie na komputery, tablety i smartfony z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia i biologia 
Zobacz więcej na: www.naTablice.pl
Załącznik nr 5 i 5a
Pracownia chemiczna
Załącznik nr 5 i 5a
Pracownia fizyczna
Załącznik nr 5 i 5a
Pracownia geograficzna
tel. +48 58 764 75 00
info@learnetic.com
Learnetic SA
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
Serdecznie zapraszamy do kontaktu: